buttonfrankandrea
duurzaamheidbutton
contactbutton
nieuwsbutton
disclaimer button

ONTWERPVISIE

Het belangrijkste van een goed ontwerp, is het in beeld brengen van de huidige context met als elementen de ondergrond, de historie, landschap en het huidige bebouwingsbeeld. Op basis van deze analyse is het mogelijk om een duurzame visie te ontwikkelen voor een plek die recht doet aan historie, het heden maar ook rekening houdt met gebruikers, bewoners en levensduur.

Door een logische structuur in het plan haakt het in op het bestaande netwerk van de stad. Dit maakt het ontwerp leesbaar en het zorgt voor een goede oriëntatie. Zo ontstaat er als eindresultaat een ontwerp passend op die specifieke locatie.

closebutton

WERKZAAMHEDEN

Mijn expertise ligt vooral in het ontwerpen in de bebouwde omgeving. Naast het maken van ontwerpen op verschillende schaalniveaus heb ik ook veel ervaring in het schrijven van beleidsstukken en -adviezen, planbegeleiding en het presenteren van plannen aan de buitenwereld.

Ik heb een eigen ruimte waar ik aan ontwerpen kan werken. Indien u er echter de voorkeur aan geeft om bij u op kantoor aan de opdracht te werken, behoort dat ook zeker tot de mogelijkheden.

Op deze pagina laat ik een aantal voorbeelden zien van mijn projecten.

closebutton

GRAFISCH

Ik houd mij voornamelijk bezig met stedenbouw. Maar hiernaast vind ik het erg leuk om bezig te zijn met grafische vormgeving.

Ik houd mij dan bezig met het ontwerpen van visitekaartjes, websites, logos, wenskaarten en briefpapier.
Ik heb verder ook gewerkt aan presentaties, rapporten layouten of het maken van panelen voor bijvoorbeeld bewonersavonden.

closebutton

WORKSHOP STRUCTUURVISIE PAPENDRECHT

Bij het opstellen van de structuurvisie zijn naast bewoners ook vertegenwoordigers van de ondernemers- en winkeliersvereniging, onderwijs, sport, cultuur, de provincie, Kamer van Koophandel, wijkplatforms en milieu- en natuurorganisaties betrokken. Zij leverden hun bijdragen in een aantal 'werkateliers". Ik heb één van die werkateliers voorbereid en begeleid. We hebben met de partijen Papendrecht in gebieden ingedeeld met een duidelijke samenhang.

Vervolgens is aan de hand van foto's duidelijk gemaakt wat er goed is en hoe het kan verbeteren.

Het resultaat was een gebiedstypenkaart met duidelijke wensen en beelden. Hiernaast is de gebiedstypenkaart weergegeven en een tweetal voorbeelden van gebieden en de bijbehorende fotos waarmee we duidelijk wilde maken welke kwaliteiten die gebieden hebben of zouden moeten ontwikkelen

closebutton

VISIE BOUWMEESTERBUURT

Op basis van een grondige ruimtelijke analyse van de wijk zijn alle sterke en zwakke punten van de wijk op een rij gezet.

Na deze analyse was het mogelijk een ruimtelijke visie op de wijk te ontwikkelen. Deze visie geeft weer hoe de hoofdstructuur van de wijk zou moeten functioneren.

Aan de hand van de analyse en de ruimtelijke visie was het mogelijk om vervolgens de benodigde maatregelen te benoemen die wijk zouden verbeteren. Deze maatregelen zijn opgedeeld in quick wins en maatregelen zodat er ook op korte termijn al zaken verbeterd kunnen worden.

De maatregelen liepen uit één van het weghalen van kapot meubilair en speeltoestellen tot bijvoorbeeld het herinrichten van groenstructuren of het opknappen van achterpaden waar ook entrees aanliggen of het "smoel" geven van zijgevels.

closebutton

BEELDKWALITEITPLAN
RUIMTE VOOR RECLAME

Reclame heeft effect op de openbare ruimte. Door het voeren van een ruimtelijk kwaliteitsbeleid wordt getracht het eigen gezicht van Almere te behouden en te versterken. Richtlijnen voor reclame zijn daarin een belangrijk onderdeel.

In het beeldkwaliteitsplan zijn uitgangspunten opgesteld voor reclame-uitingen in de openbare ruimte. Het plan is erop gericht de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en de leefbaarheid en de herkenbaarheid van de stad te vergroten. Het is gericht op reclame optimalisatie en niet op maximalisatie.

In het beeldkwaliteitsplan is almere opgedeeld in zones. Per zone is aangegeven welke reclameuiting daar mogelijk is. Vervolgens zijn per reclame uiting, denk aan abrio, spectacular, billbooard etcetera, richtlijnen opgesteld wat betreft de plaatsing en situering.
closebutton

BEELDKWALITEITPLAN VELLER II

Op basis van een bestaand stedenbouwkundig plan heb ik een beeldkwaliteitplan opgesteld. De basis voor de stedenbouwkundige structuur is het bestaande patron van waterlopen in het gebied. Het historische landschap blijft hierdoor afleesbaar in het toekomstige woongebied. Dit is ook de basis geweest voor de beeldkwaliteitplan. Voor Veller II is een hoofdthema bedacht voortkomend uit de landschappelijke historie. De oorspronkelijke agrarische bebouwing kenmerkt zich door een eenvoudige hoofdvorm en veelal grote kappen. Deze twee elementen komen in alle bebouwing in Veller II terug.

Om de benodigde diversiteit te ontwikkelen is het gebied opgedeeld in 6 clusters waarvoor verschillende randvoorwaarden zijn opgesteld inspelend op het hoofdthema.

Afgezien hiervan zijn ook algemene regels opgesteld voor hoekoplossingen, bij- en aanbouwen en erfafscheidingen.

closebutton

RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN EISEN

Er bestond de wens om uniformiteit te krijgen in de Programma's van Eisen die door de afdeling werden opgesteld. Om die uniformiteit te garanderen heb ik een dummy opgesteld voor het Ruimtelijk Programma van Eisen. Om de functionele inpassing te garanderen worden randvoorwaarden tav stedenbouw, openbare ruimte, verkeer, milieu en programma opgesteld. Ambities tav de beeldkwaliteit kunnen door referentiebeelden worden weergegeven maar worden niet verplichtend voorgeschreven.

Naast de functionele inpassing van nieuwe ontwikkelingen in de bestaande stad geldt dat voor de meest openbare delen van de stad (hoofdinfrastructuur, parken & centra), niveau II, naast de functionele eisen ook eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit worden gesteld. Dit kan men vast laten leggen in een beeldkwaliteitsplan.

closebutton

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP ZWARTBROEK

Zwartebroek groeit. Om aan de te verwachten groei te kunnen voldoen, is behoefte aan een stedenbouwkundige visie voor de komende tien jaar. De zoekzone voor deze uitbreiding is vastgelegd in de structuurvisie van Gemeente Barneveld.

De stedenbouwkundige visie beschrijft op welke wijze Zwartebroek kan uitbreiden, zonder daarbij de huidige (landschappelijke) kwaliteiten uit het oog te verliezen. Het gaat om een uitbreiding van 78 woningen en een zorgcluster.

closebutton

WEBSITE

Bal company heeft verschillende websites ontwikkeld. Kijkt u voor voorbeelden op:

www.balstedenbouw.nl www.sanewavesystems.nl

closebutton

VISITEKAARTJE

Ik heb verschillende visitekaartjes ontworpen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

visitekaartje bal stedenbouw visitekaartje sanewavesystems

closebutton

VISIE

Intelligentie is het leggen van verbanden in ogenschijnlijke willekeur. Begrijpen dat elk detail net zo belangrijk is als de relaties van en naar dit detail. Het is mijn doel om waarde aan mijn klanten toe te voegen door het inzetten van Business Intelligence. Tijdens mijn dertien jarige loopbaan ben ik ervaren geworden in ontwikkeling, ontwerp, project management en team management gerelateerd tot Business Intelligence. Mijn klanten waarderen mij omdat ik het beste uit de techniek, mensen en projecten haal en altijd oog heb voor een positieve werksfeer. Ik haal energie uit het creëren van Management Informatie, het leren begrijpen van de processen die binnen een organisatie draaien,

bijdragen aan oplossingen die op de oplossing focussen en kostenefficiënt zijn. Het is mijn missie om van waarde te zijn voor mijn klanten en hen te helpen hun strategische doelen te bereiken.

Gartner observes:

"BI can have a direct positive impact on a company’s business performance, dramatically improving its ability to accomplish its mission by making smarter decisions at every level of the business from corporate strategy to operational processes."

closebutton

PROFIEL

Ik startte als informatica docent en trainde bedrijven en hen medewerkers in het gebruik van excel, acces en visual basic. Deze trainingen waren opgezet om de bedrijven middels de inzet van deze tools, inzicht te geven in de processen om de organisatie te ondersteuning. Dit was mijn eerste contact met Business Intelligence en het was liefde op het eerste gezicht. Tijdens een periode als medewerker van een BI Consultancy leverancier heb ik veel kleinere projecten gedaan in retail, telecom en financiële instellingen. De projecten maakten gebruik van Business Objects en Dataintegrator, wat op dat moment nog Acta heette. Tijdens een opdracht bij een telecom operator kreeg ik de kans geboden om teamlead van het Business Intelligence team te worden.

Daar heb ik acht jaar doorgebracht en kennis opgedaan in verschillende rollen als Business Analyst, Ontwikkelaar, Manager en Architect in projecten gerelateerd tot customer value en value management, campaign management, marketing intelligence en customer intelligence. Mijn ervaringen als docent en team lead hebben mij geholpen met het opbouwen van een goede relatie tussen de Business Intelligence gebruikers en het development team.

closebutton

DIENSTEN

Managen en uitvoeren van Business Intelligence projecten in een "high demand" omgeving met de focus op waarde, time to market, budget en kwaliteit heeft mij de ervaring gegeven om de volgende diensten te bieden aan mijn klanten:

closebutton